Budowa Domów Budujemy Nowy Standard

Etapy procesu budowy domu jednorodzinnego

Projektowy

Przed złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę, TLS Developer dopełnia następujących formalności:

 1. W przypadku braku Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
  uzyskuje decyzję o warunkach zabudowy.
 2. Uzyskuje warunki przyłączenia od poszczególnych sieci.
 3. Uzyskuję decyzję na lokalizację zjazd z drogi publicznej.
 4. Jeśli działka jest gruntem rolnym uzyskuję zgodę o wyłączenie jej z
  produkcji rolniczej.
 5. Wykonuje aktualną mapę do celów projektowych.
 6. Wykonuje opinię geotechniczną dotyczącą warunków posadowienia
  obiektu.
 7. Uzyskuje wymagane opinie i uzgadnia dokumentację projektową z
  gestorami sieci.
 8. Wykonuje wielobranżowy projekt budowlany.

Projekt budowlany jest wykonywany przez osoby posiadające wymagane uprawnienia budowlane w określonych specjalnościach:

 1. Architektoniczna.
 2. Konstrukcyjno­budowlana.
 3. Instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń:
  cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i
  kanalizacyjnych, elektrycznych i elektroenergetycznych;
 4. Drogowej.

Projekt budowlany jest wykonywany zgodnie z wymaganiami ustaw, ustaleniami określonymi w decyzjach administracyjnych dotyczących zamierzenia budowlanego, obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzytechnicznej.

Budowlany

Proces budowy domu można podzielić na 3 etapy:

I etap – Stan surowy otwarty II etap – Stan surowy zamknięty
III etap – Prace montażowe i wykończeniowe

Zakończenie budowy

Do użytkowania obiektu budowlanego, na którego wzniesienie jest wymagane pozwolenie na budowę, można przystąpić po zawiadomieniu właściwego organu o zakończeniu budowy, jeżeli organ ten w terminie 21 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgłosi sprzeciwu. Do zawiadomienia inwestor dołącza dokumentację związaną z przebiegiem robót budowlanych, która określona jest szczegółowo w prawie budowlanym.

katalogcover

Niniejsza strona internetowa (witryna) ma wyłącznie charakter informacyjny. Informacje zawarte na niniejszej stronie internetowej nie są prawnie wiążące i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego, jak również nie stanowią oferty w postaci elektronicznej w rozumieniu art. 66 ¹ Kodeksu cywilnego.

Prezentacja Video